หลักสูตรฝึกอบรมเด่นในเดือนนี้   

7-12-59
High impact Communication
                    more>>
9-12-59
EQ Management for Excellence
                    more>>
14-12-59
Efficient Inventory Management
                    more>>
16-12-59
Leadership Development Program
from Good to Great

                    more>>
21-12-59
Effective Negotiation and Persuasion
                    more>>
21-12-59
Proactive CRM &CEM
                    more>>
23-12-59
Presentation Pro
                    more>>
27-1-60
Sale Planning and Marketing Reform
                    more>>
27-1-60
4D-Supervisory Skill
                    more>>
 

 
 แผนการฝึกอบรมสัมมนาปี 2559  
                                  more>>
 

     ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมปี 2559
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารและผู้นำ
Positive and Creative Thinking for  Peak Performance ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
วิทยากร : รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :25 ม.ค., 11 มี.ค., 10มิ.ย.
            19 ส.ค.,14 ต.ค.,2 ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                          more >>
          
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารและผู้นำ
 EQ Management for Excellence สร้างอัจฉริยะทางอารมณ์
วิทยากร : ผศ.ดร.ตฤณกร
                        เกตุกุลพันธ์
วันที่     : 4 มี.ค., 17 มิ.ย.
             2 ก.ย., 9 ธู.ค.   
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
               
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
 Strategic Management:KPIs-Based for Managerการบริหารเชิงกลยุทธ์-KPIs Based เพื่อผู้บริหาร
วันที่      :24ก.พ., 18 พ.ค.,
             22 ก.ค., 28 ก.ย.
วิทยากร :
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                     more >>
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Creative Thinking for Biz Innovation
วิทยากร : รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :5 ก.พ., 27 พ.ค., 
             8 ก.ค., 7 ต.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Effective Time Management
วิทยากร : ผศ.
ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
วันที่      : 16 มี.ค., 29 มิ.ย.,
              21 ก.ย.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น
              (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Inventory Management Strategy
for Excellence
กลยุทธ์การคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ
วิทยากร:ศิ-ต เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
วันที่     :10 ก.พ., 20 เม.ย., 8 มิ.ย., 
            17 ส.ค., 12 ต.ค.,14 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
CSR Strategy and Management for
Excellence

วิทยากร :
.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
วันที่     : 27 ก.พ., 23 เม.ย, 
            9 ก.ค., 17 ก.ย., 19 พ.ย.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น
             (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
4D-Supervisory Skill
วิทยากร :
รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :29 ม.ค., 18 มี.ค.,
             13 พ.ค., 29 ก.ค., 
             9 ก.ย., 18 พ.ย.

สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์
:
Proactive CRM&CEM
วิทยากร: อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันที่     :3 ก.พ., 27 เม.ย., 15 มิ.ย., 
            29 ส.ค., 19 ต.ค.,21 ธ.ค.
สถานที่ :
รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
Conflict Management for Excellence:
วิทยากร:อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันที่     : 
โรงแรม : รามาการ์เด็น ถ.วิภาวดีรังสิต
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขาย การบริการ
Sale Planning &Marketing Reform Program
กลยุทธ์การวางแผนการขาย
วิทยากร: อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     :10 ก.พ.,  29 มิ.ย
            12 ต.ค.,
            
 
                                    more >>
                           
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขายการบริการ การขายการตลาด: Effective Negotiation and Persuasion:การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล
วิทยากร :
 อ.ชัยวัฒน์  วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     :  17 ก.พ., 29 เม.ย., 8มิ.ย.
              24 ส.ค., 19 ต.ค.,21 ธ.ค. 
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขายการบริการ การขายการตลาด :
Up Selling Pro:
วิทยากร : อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :27 ม.ค., 2 มี.ค., 26 พ.ค.,
             6 ก.ค., 7 ก.ย., 4พ.ย.   
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำ ผู้บริหาร 
High Impact Communication-Clarity:
การสื่อสารที่ชัดเจนและทรงประสิทธิผล 

วิทยากร: อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 3 ก.พ., 27 เม.ย., 15 มิ.ย.,                          26 ส.ค., 5 ต.ค.,9 ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำและผู้บริหาร
Leadership Development Program from Good to Great โปรแกรมสู่ความเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม
วิทยากร :รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 26 ก.พ., 29 เม.ย., 24 มิ.ย., 
              26 ส.ค., 28 ต.ค., 16 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการพูด
Presentation Pro:การนำเสนออย่างมืออาชีพ
วิทยากร: รศ.ดร.ชัยณรงค์
             วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 19 ก.พ., 22 เม.ษ.,
             3 มิ.ย., 5 ส.ค., 21 ต.ค.,
             23 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการเงิน
Finance for Non-Finance

วิทยากร :อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 27 ก.พ., 23 เม.ย.,                             23 ก.ค., 17 ก.ย.,19 พ.ย 
สถานที่   : โรงแรมรามาการ์เด็น
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
HR for Non HR
วิทยากร:
อ.ศักดา ภูมิพันธ์
วันที่     : 17 ก.พ., 11พ.ค. ,7 ก.ย.

สถานที่: โรงแรมรามาการ์เด็น
 
                                     more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
Performance Appraisal
วิทยากร :อ.ศักดา ภูมิพันธ์
วันที่      : 

สถานที่  :
รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                                                                          
                                         
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสาร :
Interpersonal Skill ands Art of
Communication

วิทยากร:
รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     :
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมด้านจัดซื้อ
Professional Purchaing Strategy
วิทยากร :อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :16 มี.ค.,11 พ.ค., 
             13 ก.ค., 9 ก.ย., 23 พ.ย.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลิภาพ
สำหรับผู้บริหาร
Executive Personality for Brand Ambassador
วิทยากร :อาจารย์ กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันที่      :22 ก.ค.,7 ต.ค.
สถานที่  :รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
SMART Personality and Image Plus+ for Excellence
เสริมสร้างบุคลิกภาพแลพภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์
วิทยากร :
อ. ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 18 มี.ค., 24 มิ.ย., 25 พ.ย.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                  more>>
                                  
 
 
 
   
   
   
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ web site สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
 
เราเป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาและเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ อาทิ ฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร (Personality& Communication)    ฝึกอบรมภาวะผู้นำ(Leadership Program)  ฝึกอบรมสัมมนาวุฒิภาวะทางอารมณ์   (Executive EQ) ฝึกอบรมสัมมนาการขายและการบริการ (Sale & Service Excellence)  ฝึกอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR for non HR)    ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Building-Walk Rally Competency)  และฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (Creative Thinking for Business Innovation)   รวมถึงฝึกอบรมกลยุทธ์และฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Strategy Business Management & Micro MBA) เป็นต้น

นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรม The Best Training  ยังให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมระบบการปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการ ระบบคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management)  ให้กับบุคลากรและผู้บริหารในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training ประกอบด้วยวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ ซึ่งมากด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรงในศาสตร์ต่างๆ อาทิ

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์ ท่านเป็นวิทยากรนักบริหารทีได้รับรางวัลนักขายและนักสร้างทีมงานขายยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิจาก แมนเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป และจากนิตยสารนักขาย เป็นต้น

อ.ธนจิต สาธิตกุล ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความงามเพื่อสุภาพสตรีวัยทำงาน  ในหลักสูตร Personality for Smart Lady  ท่านได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักขายดีเด่นจากสมาคมขายตรงไทย

อ.ศิ-ต เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์ ยอดนักบริหารและนักปฏิบัติ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นมากมาย อาทิ  Award for the Best TQM Implementation

อ. ศรีจันทร์ มนรักขารมย์ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ CSR ท่านได้รับรางวัล สตรีผู้ปฎิบัติงานดีเด่นในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี ประจำปี 2556
     
อ.ภ.ญ.วิภัทรา ตั้งถาวร ท่านเป็นโค้ชปลุกยักษ์วัยเกษ๊ยณคนแรกของประเทศ....

รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ท่านเป็นวิทยากรนักคิด นักเขียนและนักขาย ผู้ซึ่งได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award และ นักขายดีเด่นจาก TDSA  เป็นต้น  
                                        more>>
The Best Training ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (Inhouse Training) และบริการการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร     
                                     
 more>>

       The Best Training บริการรับจัดฝึกอบรมสัมมนานอกสถานที ฝึกอบรมการสร้างทีมงาน Team Building & Walk Rally ออกแบบกิจกรรม Walk Rally Competency  ที่โดดเด่นสนุกสนานและสร้างสรรค์ เสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีมและพลังการทำงานเป็นทีมเพื่อประโยชน์สูงสุดและการก้าวกระโดดขององค์กรธุรกิจ
                                 more>>

         
 
   
 
 
หลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ภาคปฏิบัติ (Modern Executive Micro-MBA in Action)" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆไปบริหารจัดการและปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีและอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดในยุค New Economy
 
โดยวิทยากรชั้นนำที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานตรง และประสบความสำเร็จในสาขานั้นๆ
  more>>

 

    Down Load แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม  
 
  สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

          77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา)
          แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220

Tel     :0-2991-2588, 0-2005-5605, 081-3582683, 081-6285569
Fax    :0-2991-5494
e-mail :info@thebest-training.com และ tanajit@thebest-training.com
 
 
Current Pageid = 1