หลักสูตรฝึกอบรมเด่นในเดือนนี้
    
7 ก.พ. 2561
Leadership Development Program
                    more>>
7 ก.พ. 2561
Effective Negotiation and Persuasion
                    more>>

14 ก.พ. 2561
4D-Supervisory Skill
                    more>>
14 ก.พ. 2561
Effective Time Management
                    more>>
21 ก.พ. 2561
Presentation Pro
                    more>>
21 ก.พ. 2561
Sale Planning and Marketing Reform
                    more>>
24 ก.พ. 2561
Finance for Non Finance
                    more>>
24 ก.พ. 2561
CSR & CSV Strategy and Management
for BiZ Sustainability

                    more>>
28 ก.พ. 2561
Problem Solving and Decision Making
                    more>>

                                        

หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ 2560

10-11-2560

Perfect Your Personality for Success
at Work

                    more>>

รอประกาศแผนการฝึกอบรมปี 2561
Digital Marketing: เปลี่ยนจาก
"อยากขายให้กลายเป็น "อยากซื้อ"

                                    more>>
                                                                          
 
 แผนการฝึกอบรมสัมมนาปี 2560  
                                  more>>
 

     ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมปี 2560
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารและผู้นำ
Positive and Creative Thinking for  Peak Performance ความคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
วิทยากร : รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 3มี.ค., 16มิ.ย.
            18 ส.ค., 20 ต.ค.,22ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                          more >>
          
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารและผู้นำ
 EQ Management for Excellence 
สร้างอัจฉริยะทางอารมณ์
วิทยากร : ผศ.ดร.ตฤณกร                                        เกตุกุลพันธ์
วันที่     : 21 เม.ย., 16 มิ.ย.,
             18 ส.ค., 20 ต.ค., 22 ธ.ค.          สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
               
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
 Strategic Management:KPIs-Based for Managerการบริหารเชิงกลยุทธ์-KPIs Based เพื่อผู้บริหาร
วันที่      :22ก.พ., 24 พ.ค.,
             23 ส.ค., 22 พ.ย.
วิทยากร :
อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์

สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                     more >>
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Creative & Innonative Thinking for Biz Business Development
วิทยากร : รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :27 ก.พ., 17 พ.ค.,                            4 ส.ค., 17 พ.ย.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Effective Time Management
วิทยากร :
ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
วันที่      : 24 มี.ค., 16 มิ.ย.,
              18 ส.ค., 20 ต.ค., 22 ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น
              (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
Inventory Management Strategy
for Excellence
กลยุทธ์การคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ
วิทยากร:ศิ-ต เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
วันที่     :22 ก.พ., 24 พ.ค.,  
            23 ส.ค., 22 พ.ย.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
CSR & CSV Strategy and Management for Excellence
วิทยากร :
.ศรีจันทร์ มนรักขารมย์
วันที่     : 11 มี.ค., 24 มิ.ย, 
            9 ก.ย., 16 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น
             (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมกลยุทธ์ธุรกิจ
หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
4D-Supervisory Skill

วิทยากร : รศ.ดร. ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :27 ม.ค., 17 มี.ค.,
               3 พ.ค., 14 ก.ค., 
              15 ก.ย., 14 พ.ย.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์
:
Proactive CRM&CEM
วิทยากร: อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันที่     :24 ก.พ., 26 พ.ค.,  
              4 ส.ค., 17 พ.ย.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการบริการ
Customer Feedback & Conflict Solition:
วิทยากร:อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์
วันที่     : 24 มี.ค., 7 ก.ค., 27 ต.ค.
สถานที่ : รามาการ์เด็น ถ.วิภาวดีรังสิต
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขาย การบริการ
Sale Planning &Marketing Reform Program
กลยุทธ์การวางแผนการขาย
วิทยากร: อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 27 ม.ค., 10 มี.ค., 8 พ.ค.,
              3 ก.ค., 13 ก.ย., 6 พ.ย.
สถานที่ : รามาการ์เด็น ถ.วิภาวดีรังสิต                                               
 
                                    more >>
                           
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขายการบริการ การขายการตลาด: Effective Negotiation and Persuasion:การเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล
วิทยากร : อ.ชัยวัฒน์  วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     :  17 ก.พ., 28 เม.ย., 5 มิ.ย.,
              25 ส.ค., 20 ต.ค., 8 ธ.ค. 
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการขายการบริการ การขายการตลาด :
Top Selling Skills:
วิทยากร : อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 8 มี.ค., 7 มิ.ย.,
              8 ก.ย., 13 ธ.ค.   
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำ ผู้บริหาร 
High Impact Communication
การสื่อสารที่ทรงประสิทธิผล 

วิทยากร: อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 3 มี.ค., 17 พ.ค., 12 พ.ค.,                         6 ก.ย., 15 พ.ย.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้นำและผู้บริหาร
Leadership Development Program from Good to Great โปรแกรมสู่ความเป็นผู้นำองค์กรที่ยอดเยี่ยม
วิทยากร :รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 17 ก.พ., 28 เม.ย.,
              9 มิ.ย., 25 ส.ค., 13 ต.ค.,               6 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการพูด
Presentation Pro:
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
วิทยากร: รศ.ดร.ชัยณรงค์
             วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     : 10 ก.พ., 21 เม.ษ.,
             23 มิ.ย., 11 ส.ค., 27 ต.ค.,
             15 ธ.ค.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการเงิน
Finance for Non-Finance

วิทยากร :อ.เกรียงไกร วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่     :  11 มี.ค., 24 มิ.ย.,                              9 ก.ย., 16 ธ.ค 
สถานที่   : โรงแรมรามาการ์เด็น
 
                                   more >>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
People Management
วิทยากร:
อ.ศักดา ภูมิพันธ์
วันที่     : 22 มี.ค., 28 มิ.ย. ,
            20 ก.ย., 20 ธ.ค.

สถานที่: โรงแรมรามาการ์เด็น
 
                                     more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างาน
Succeed for Yourself:
Unlock Your Potential at Work

วิทยากร :รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 6 ก.พ., 3 เม.ย., 5 มิ.ย.,
              7 ส.ค., 2 ต.ค., 4 ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                               more>>                                                        
                                         
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพ :
Perfect Your Personality
for Success at Work

วิทยากร:ศ.ดร.ตฤนกร เกตุกุลพันธ์
วันที่     :19 พ.ค., 18 ส.ค., 10 พ.ย.
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมด้านจัดซื้อ
Professional Purchaing Strategy
วิทยากร :อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :22 มี.ค.,28 มิ.ย., 
             20 ก.ย., 20 ธ.ค.
สถานที่  : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลิภา
Effective Coaching and Mentoring
วิทยากร :รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      :10 มี.ค., 8 พ.ค., 3 ก.ค.,
             4 ก.ย., 6 พ.ย.
สถานที่  :รามาการ์เด็น (วิภาวดี)
   
 
                                    more>>
                                  
 
 
 
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
SMART Personality and Image Plus+ for Excellence
เสริมสร้างบุคลิกภาพแลพภาพลักษณ์เพื่อความรุ่งโรจน์
วิทยากร :
อ. ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์
วันที่      : 
สถานที่ : รร.รามาการ์เด็น(วิภาวดี)
   
 
                                  more>>
                                  
 
 
 
   
   
   
 
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ web site สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training (ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ)
 
เราเป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาธุรกิจเพือพัฒนาศักยภาพมนุษย์รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาและการพัฒนาธุรกิจอาทิ หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำ ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ฝึกอบรมการขายการบริการและตลาด โดยมุ่งเน้นฝึกอบรมการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ฝึกอบรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมทางธุรกิจ    รวมถึงฝึกอบรมการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Micro MBA) เป็นต้น

นอกจากนี้สถาบันฝึกอบรม The Best Training  ยังให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาระบบการปฏิบัติงาน  ระบบคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing Management)  ให้กับบุคลากรและผู้บริหารในองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา The Best Training ประกอบด้วยวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ มากด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติงานโดยตรงในศาสตร์ต่างๆ อาทิ

อ.ชัยวัฒน์ วงศ์ธีรทรัพย์  นักบริหารทีได้รับรางวัลนักขายและนักสร้างทีมงานขายยอดเยี่ยมหลายรางวัล อาทิจาก แมนเนเจอร์มีเดียกรุ๊ป และจากนิตยสารนักขาย เป็นต้น

อ.ภูริภัทร์ ปิตกานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing, Mobile Advertising และ Business Development ซึ่งรับได้ Google Certified Partner และ Professional Coach Certification Program (PCCP) Batch7 เป็นต้น

อ.ศิ-ต เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์ ยอดนักบริหารและนักปฏิบัติ ผู้ซึ่งได้รับรางวัลผลงานการปฏิบัติงานดีเด่นมากมาย อาทิ  Award for the Best TQM Implementation เป็นต้น

อ. ศรีจันทร์ มนรักขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำ CSR ท่านได้รับรางวัล สตรีผู้ปฎิบัติงานดีเด่นในโครงการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี ประจำปี 2556 เป็นต้น
     
รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์ ท่านเป็นวิทยากรนักคิด นักเขียนและนักขาย ผู้ซึ่งได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ผลงานวิชาการดีเด่น TTF Award และ นักขายดีเด่นจาก TDSA  เป็นต้น  
                                        more>>
The Best Training ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และบริการการฝึกอบรมบุคคลทั่วไป (Public Training) นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของบุคลากรและขององค์กร (Customized Program) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและต่อองค์กร     
                                                                                     
 more>>

       The Best Training บริการรับจัดฝึกอบรมสัมมนานอกสถานที ฝึกอบรมการสร้างทีมงาน Team Building & Walk Rally ออกแบบกิจกรรม Walk Rally Competency  ที่โดดเด่นสร้างสรรค์ เสริมสร้างจิตสำนึกและพลังการทำงานเป็นทีม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรธุรกิจ
                                 more>>

         
 
   
 
 
หลักสูตร "การบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่ ภาคปฏิบัติ (Modern Executive Micro-MBA in Action)" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆไปบริหารจัดการและปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีและอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดในยุค New Economy
 
โดยวิทยากรชั้นนำที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานตรง และประสบความสำเร็จในสาขานั้นๆ
  more>>

 

    Down Load แบบฟอร์มตอบรับการฝึกอบรม  
 
  สนใจหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดกิจกรรม ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

          77/275 ซอยพหลโยธิน 54/1แยก4-45 (หมู่บ้านชลลดา)
          แขวงสายไหม เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 10220

Tel     :0-2991-2588, 0-2005-5605, 081-3582683, 081-6285569
Fax    :0-2991-5494
e-mail :info@thebest-training.com และ tanajit@thebest-training.com
 
 
Current Pageid = 1